Ad

OSI & LVM H-HB Erwachsene Verden 2021 (WR) (WR DE22176496)

8/21/21 - 8/22/21

The time schedule may not be complete.
Code Test
S3.V2 Four Gait (Group)
SB.T7 Tölt
SB.V5 Four Gait
SF.T8 Tölt
X.3A5 Drei aus Fünf
X.3A5N Dreigang
X.BF Blinder Führer
X.MITO Mitternachtstölt
X.MV Mannschaftsviergang
X.TTG Tölt- und Trabgeschicklichkeit
Y3.V2 Four Gait (Group)
YB.T7 Tölt
YB.V5 Four Gait
YF.T8 Tölt
Z.FUF5 Futurity Fünfgang
Z.FUF6
Z.FUT6 Futurity Tölt
Z.FUV6 Futurity Viergang
Z1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
Z1.D2A Gehorsamsprüfung A a
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.D9 Gehorsamsprüfung D
Z1.F1 Fünfgangpreis
Z1.FR1
Z1.P1
Z1.P2
Z1.P3
Z1.PP1 Passprüfung
Z1.T1 Töltpreis
Z1.T2 Tölt
Z1.TH1A Tölt in Harmony Level 1 Tölt
Z1.TH1B Tölt in Harmony Level 1 Trab
Z1.TH2 Tölt in Harmony Level 2
Z1.TR1 Geschicklichkeit
Z1.V1 Viergangpreis
Z3.F2 Fünfgang
Z3.T3 Tölt
Z3.T4 Tölt
Z3.V2 Viergang
ZB.T5 Tölt
ZB.T6 Tölt
ZB.T7 Tölt
ZB.V3 Viergang
ZB.V5 Viergang
ZF.T8 Tölt
IPOK4 IPO Viergangkombination S/H/J
IPOK5 IPO Fünfgangkombination S/H/J

Page generated: 10:52:01 on Dec 6, 2022