Ad

OSI Trappistenhof 2019 (WR) (WR DE21973841)

8/16/19 - 8/18/19

Friday (Aug 16, 2019)
Time Code Test
11:30 Z1.TR1 Geschicklichkeit
14:00 Z1.D4a Gehorsamsprüfung C a
15:00 K.M.D6 Reiterprüfung
15:15 Z1.D3b Gehorsamsprüfung B b
16:30 K.T8 Tölt
16:50 SA.T7 Tölt
17:10 YA.T7 Tölt
17:25 YD.T8 Tölt
18:00 SD.T8 Tölt
19:00 Z1.P.V3 Pilotprüfung Viergang
19:20 Z.FUT Futurity Tölt
Saturday (Aug 17, 2019)
Time Code Test
08:30 Z1.T4 Tölt
09:25 SD.T8 Tölt
09:35 Z1.T3 Tölt
10:55 ZA.P.V5 Pilotprüfung Viergang
11:15 K.M.V6 Viergang
11:35 YD.V5 Viergang
12:15 Bahndienst ( 15 minutes )
12:30 Z1.V2 Viergang
15:10 Za.FUT Futurity Tölt
15:45 SD.V5 Viergang
17:00 Bahndienst ( 15 minutes )
17:15 Z1.P.G3 Pilotprüfung Tölt & Rennpass
17:40 Z1.F2 Fünfgang
19:30 Z1.V2 Viergang
21:00 X.MITO Mitternachtstölt
Sunday (Aug 18, 2019)
Time Code Test
08:30 SD.V5 Viergang
08:50 Z1.T3 Tölt
09:10 SA.V5 Viergang
09:30 YA.V5 Viergang
09:50 Z1.T4 Tölt
10:05 YD.T8 Tölt
10:15 K.L.V5 Viergang
10:35 K.L.F2 Fünfgang
10:55 Bahndienst ( 10 minutes )
11:05 Z1.P.G3 Pilotprüfung Tölt & Rennpass
11:20 Z1.F2 Fünfgang
11:45 SA.T7 Tölt
11:55 Z1.V2 Viergang
12:20 K.T8 Tölt
12:30 SD.T8 Tölt
12:40 Z.FUV Futurity Viergang
13:15 Za.FUV Futurity Viergang
13:50 Za.FUF Futurity Fünfgang
14:15 Bahndienst ( 15 minutes )
14:30 Z1.T3 Tölt
14:50 YD.V5 Viergang
15:10 Z1.T4 Tölt
15:25 SD.V5 Viergang
15:45 Z1.V2 Viergang
16:10 Z1.F2 Fünfgang

Page generated: 16:22:04 on Oct 3, 2022