Ad

WM Sichtung Mitte Lingen 2017 (WR)

5/11/17 - 5/14/17

Code Test
K.L.D4A Gehorsamsprüfung C a
K.L.T7 Tölt
K.L.TR1 Geschicklichkeit
K.L.V5 Viergang
K.M.D6 Reiterprüfung
K.M.T8 Tölt
K.M.TR1 Geschicklichkeit
K.M.V6 Viergang
S1.F1 Fünfgangpreis
S1.P1 Passrennen 250m
S1.P2 Speedpass 100m
S1.P3 Passrennen 150m
S1.PP1 Passprüfung
S1.T1 Töltpreis
S1.T2 Tölt
S1.V1 Viergangpreis
S2.F2 Fünfgang
S2.T3 Tölt
S2.T4 Tölt
S2.V2 Viergang
SA.T7 Tölt
SC.V5 Viergang
SF.T8 Tölt
X.TIH 1 Tölt in Harmony Level 1
X.TIH 2 Tölt in Harmony Level 2
Y1.F1 Fünfgangpreis
Y1.P1 Passrennen 250m
Y1.P2 Speedpass 100m
Y1.P3 Passrennen 150m
Y1.PP1 Passprüfung
Y1.T1 Töltpreis
Y1.T2 Tölt
Y1.V1 Viergangpreis
Y2.F2 Fünfgang
Y2.T3 Tölt
Y2.T4 Tölt
Y2.V2 Viergang
YC.T7 Tölt
YC.V5 Viergang
Z.FUF Futurity Fünfgang
Z.FUT Futurity Tölt
Z.FUV Futurity Viergang
Z1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
Z1.D2A Gehorsamsprüfung A a
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.TR1 Geschicklichkeit
ZA.FUF Futurity Fünfgang
Za.FUT Futurity Tölt
ZA.FUV Futurity Viergang

Page generated: 13:47:45 on Jul 2, 2020