Ad

HIM Ellenbach 2017 (WR)

8/31/17 - 9/3/17

Code Test
H1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
H1.D2A Gehorsamsprüfung A a
H1.F1 Fünfgangpreis
H1.P1 Passrennen 250m
H1.P2 Speedpass 100m
H1.P3 Passrennen 150m
H1.PP1 Passprüfung
H1.SP1 Springprüfung
H1.T1 Töltpreis
H1.T2 Tölt
H1.V1 Viergangpreis
J1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
J1.D2A Gehorsamsprüfung A a
J1.F1 Fünfgangpreis
J1.P2 Speedpass 100m
J1.PP1 Passprüfung
J1.SP1 Springprüfung
J1.T1 Töltpreis
J1.T2 Tölt
J1.V1 Viergangpreis
K.L.D4A Gehorsamsprüfung C a
K.L.F2 Fünfgang
K.L.SP3 Reiten im Leichten Sitz
K.L.T7 Tölt
K.L.TR1 Geschicklichkeit
K.L.V5 Viergang
K.M.D6 Reiterprüfung
K.M.T8 Tölt
K.M.TR1 Geschicklichkeit
K.M.V6 Viergang
K.S.D7 Kleine Reiterprüfung
K.S.FZ1 Führzügelklasse
S1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
S1.D2A Gehorsamsprüfung A a
S1.F1 Fünfgangpreis
S1.P1 Passrennen 250m
S1.P2 Speedpass 100m
S1.P3 Passrennen 150m
S1.PP1 Passprüfung
S1.T1 Töltpreis
S1.T2 Tölt
S1.V1 Viergangpreis
S2.F2 Fünfgang
S2.T3 Tölt
S2.T4 Tölt
S2.V2 Viergang
SB.T7 Tölt
SB.V5 Viergang
SF.T7 Tölt
SF.V5 Viergang
Y3.F2 Fünfgang
Y3.T3 Tölt
Y3.T4 Tölt
Y3.V2 Viergang
YB.T7 Tölt
YB.V5 Viergang
YF.T7 Tölt
YF.V5 Viergang
Z.FUF Futurity Fünfgang
Z.FUT Futurity Tölt
Z.FUV Futurity Viergang
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.D9 Gehorsamsprüfung D
Z1.FR1 Fahnenrennen
Z1.TR1 Geschicklichkeit
Z5.F5 Pilotprüfung Fünfgang
ZA.FUF Futurity Fünfgang
ZA.FUT Futurity Tölt
ZA.FUV Futurity Viergang
ZB.T5 Tölt
ZB.T6 Tölt
ZB.V3 Viergang

Page generated: 13:33:46 on May 31, 2020