Anzeige

Maimót SAGA-Reitschule Grenzlandhof 2020

26.07.20

Code Prüfung
K.T8 Tölt
K.V6 Viergang
Z1.D2A Gehorsamsprüfung A a
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.F2 Fünfgang
Z1.P2
Z1.P3 Passrennen 150m
Z1.T3 Tölt
Z1.T4 Tölt
Z1.V2 Viergang
ZA.T7 Tölt
ZA.V5 Viergang

Seite erzeugt: 09:36:36 am 02.10.2022