Anzeige

IPZV Nord Meisterschaft 2019 (WR) (WR DE21973885)

05.09.19 - 08.09.19

Zeitplan evtl. unvollständig.
Code Prüfung
BEER
H2.V2 Viergang
HB.T7 Tölt
HB.V5 Viergang
HF.T7 Tölt
J2.V2 Viergang
JB.T7 Tölt
JB.V5 Viergang
JF.T7 Tölt
K.L.D4A Gehorsamsprüfung C a
K.L.F2 Fünfgang
K.L.T7 Tölt
K.L.TR1 Geschicklichkeit
K.L.V5 Viergang
K.M.D6 Reiterprüfung
K.M.T8 Tölt
K.M.TR1 Geschicklichkeit
K.M.V6 Viergang
K.S.FZ1 Führzügelklasse
S1.F1 Fünfgangpreis
S1.T1 Töltpreis
S1.T2 Tölt
S1.V1 Viergangpreis
S2.F2 Fünfgang
S2.T3 Tölt
S2.T4 Tölt
S2.V2 Viergang
S4.F2 Fünfgang
S4.V2 Viergang
SB.T7 Tölt
SB.V5 Viergang
SE.T8 Tölt
SE.V5 Viergang
X.3A5 Drei aus Fünf
X.BLFU Blinder Führer
X.MITO Mitternachtstölt mit Kostüm
X.TOEGK Töltgeschicklichkeit
Y1.F1 Fünfgangpreis
Y1.T1 Töltpreis
Y1.T2 Tölt
Y1.V1 Viergangpreis
Y2.F2 Fünfgang
Y2.T3 Tölt
Y2.T4 Tölt
Y2.V2 Viergang
YB.T7 Tölt
YB.V5 Viergang
YF.T7 Tölt
YF.V5 Viergang
Z.FUF Futurity Fünfgang
Z.FUT Futurity Tölt
Z.FUV Futurity Viergang
Z1.D1 Gehorsamsprüfung Kür
Z1.D2A Gehorsamsprüfung A a
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.FG1 Rittigkeitsprüfung Level 1
Z1.FG2 Rittigkeitsprüfung Level 2
Z1.P2
Z1.P3 Passrennen 150m
Z1.PP1 Passprüfung
Z1.TR1 Geschicklichkeit
ISLK Isländische Jugend Kombination

Seite erzeugt: 21:25:04 am 14.08.2022