Reklame

Drómin kevätkisat

27/05/2023 - 28/05/2023

Tidsplanen er måske ikke komplet.
Code Klasse
F1 Five Gait
F1J Five Gait juniors
F1JYRS Five Gait juniors, young riders and seniors
F1S Five Gait seniors
F1YR Five Gait young riders
F1YRS Five Gait young riders and seniors
F2 Five Gait (Group)
F2H Five Gait (Group) harjoitus
F3 Five Gait (Group)
T1 Tölt
T1F Tölt yhdistetty finaali
T1J Tölt juniors
T1S Tölt seniors
T1YR Tölt young riders
T2 Loose Rein Tölt
T2F Loose Rein Tölt yhdistetty finaali
T2H Loose Rein Tölt harjoitus
T2J Loose Rein Tölt juniors
T2S Loose Rein Tölt seniors
T2YR Loose Rein Tölt young riders
T3 Tölt (Group)
T4 Loose Rein Tölt (Group)
T5 Tölt
T6 Tölt
T7 Tölt
T8 Tölt
T8H Tölt harjoitus
T8S Tölt seniors
T8YRJ Tölt young riders and juniors
V1 Four Gait
V1F
V1J Four Gait juniors
V1S Four Gait seniors
V1YR Four Gait young riders
V2 Four Gait (Group)
V3 Four Gait
V4 Four Gait
V5 Four Gait
V5h Four Gait harjoitus
V5S Four Gait seniors
V5YRJ Four Gait young riders and juniors
V6 Four Gait

Side opdateret kl. 10:11:44 d. 9. jun. 2023