Reklam

DJIM 2023 (WR) (WR DE22379482)

2023-06-01 - 2023-06-04

Tidschemat kan vara okomplett
Kod Gren
H1.CR2
H1.D1 Dressurkür schwer
H1.D3 Dressurprüfung schwer
H1.D5 Dressurprüfung mittel
H1.F1 Fünfgangpreis
H1.P1
H1.P2
H1.P3
H1.PP1 Passprüfung
H1.T1 Töltpreis
H1.T2 Tölt
H1.TH1A Tölt in Harmony Level 1 Tölt
H1.TH2 Tölt in Harmony Level 2
H1.TR1 Geschicklichkeit
H1.V1 Viergangpreis
H3.F2 Fünfgang
H3.T3 Tölt
H3.T4 Tölt
H3.V2 Viergang
J1.CR2
J1.D1 Dressurkür schwer
J1.D4 Dressurprüfung mittelschwer
J1.D5 Dressurprüfung mittel
J1.F1 Fünfgangpreis
J1.P1
J1.P2
J1.P3
J1.PP1 Passprüfung
J1.T1 Töltpreis
J1.T2 Tölt
J1.TH1A Tölt in Harmony Level 1 Tölt
J1.TH2 Tölt in Harmony Level 2
J1.TR1 Geschicklichkeit
J1.V1 Viergangpreis
J4.F2 Fünfgang
J4.T3 Tölt
J4.T4 Tölt
J4.V2 Viergang
K.L.CR2
K.L.D6 Dressurprüfung leicht
K.L.F2 Fünfgang
K.L.P1 Passrennen 250m
K.L.P2
K.L.P3
K.L.PP1 Passprüfung
K.L.T7 Tölt
K.L.TH1A Tölt in Harmony Level 1 Tölt
K.L.TH1B Tölt in Harmony Level 1 Trab
K.L.TR1 Geschicklichkeit
K.L.V5 Viergang
G.4G Viergangkombination
G.5G Fünfgangkombination
G.P Passkombination
G.V Vielseitigkeitskombination
KL.4G Viergangkombination
KL.PK Passkombination
KL.V Vielseitigkeitskombination

Sidan updaterad kl. 09:54:45 den 9 juni 2023