Ad

Maimót SAGA-Reitschule Grenzlandhof 2021

01-08-21

Het tijdschema is mogelijk niet compleet
Code Proef
K.T8 Tölt
K.V6 Viergang
Z1.D3A Gehorsamsprüfung B a
Z1.D4A Gehorsamsprüfung C a
Z1.F2 Fünfgang
Z1.P2 Speedpass 100m
Z1.P3 Passrennen 150m
Z1.T3 Tölt
Z1.T4 Tölt
Z1.V2 Viergang
ZA.T7 Tölt
ZA.V5 Viergang

Pagina gecreëerd: 19:02:35 op 26 jul. 2021