Ad

Quali-Tour Berlin-Brandenburg 2020 - Faxabol

6/28/20

Sunday (Jun 28, 2020)
Time Code Test
13:30 Öffnung der Meldestelle
14:00 Z.FUT Futurity Tölt
14:10 Z1.T4 Tölt
14:20 ZA.V5 Viergang
15:10 Za.FUF Futurity Fünfgang
15:20 Z1.F2 Fünfgang
16:00 ZA.T7 Tölt
16:30 Z.FUV Futurity Viergang
16:40 Break
17:00 Z1.D4a Gehorsamsprüfung C a

Page generated: 06:47:43 on Jun 29, 2022